Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém
v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných
veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost
podávat oznámení o

Veřejnými funkcionáři jsou
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech
a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání
oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon
funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení
o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán,
kterým je ředitelka krajského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru
v písemné nebo elektronické podobě.
Žádost se podává
Sídlo: Budova radnice 1. patro
Adresa: Pohraniční stráže 129
348 15 Chodová Planá
E-mail: mestys@chodovaplana.cz
www stránky: www.chodovaplana.cz
Fax: 374 798 464

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava na odboru kancelář ředitelky
krajského úřadu.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude
žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do
elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání na
odboru kancelář ředitelky krajského úřadu. V případě podání žádosti prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny
budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti
zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru
v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě
osobního převzetí přístupových údajů žadatelem na odboru kancelář ředitelky krajského úřadu
předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické
podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým
podpisem.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.